RG TARİHİ KANUN NO KANUNLAR
23.12.1960 167 Yeraltı Suları Hakkında Kanun
12.07.1966 766 Tapulama Kanunu
04.07.1973 1744 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 Ek Madde İle 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
22.12.1981 2565 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
16.03.1982 2634 Turizmi Teşvik Kanunu
09.11.1982 2709 T.C. Anayasası (Mükerrer 17863 Sayılı Resmi Gazete)
23.07.1983 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
03.05.1985 3194 İmar Kanunu
15.06.1985 3213 Maden Kanunu
09.07.1987 3402 Kadastro Kanunu
07.02.1939 3573 Zeytinlerin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun
28.02.1998 4342 Mera Kanunu
15.04.2000 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
19.07.2003 4916 Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Geçici 2. madde)
23.01.2004 5070 Elektronik İmza Kanunu
23.07.2004 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
12.10.2004 5237 Türk Ceza Kanunu
31.03.2005 5326 Kabahatler Kanunu
18.05.2005 5346
13.07.2005 5393 Belediye Kanunu
13.06.2007 5686 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
25.02.2011 6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
08.09.1956 6831 Orjinal 6831 Sayılı Orman Kanununa Ait Resmi Gazete
08.09.1956 6831 Orman Kanunu
12.08.2001 6235 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
08.07.2006 5531 Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun
RG TARİHİ RG SAYI YÖNETMELİK ADI
27.01.1984 18294 Define Arama Yönetmeliği
03.08.1990 20594 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
25.04.2002 24736 Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik
09.10.2003 25254 Ağaçlandırma Yönetmeliği
18.03.2004 25406 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
03.02.2005 25716 Maden Kanununun 1(a) Grubu Madenleri İle İlgili UYgulama Yönetmeliği
08.12.2007 26724 Kum, Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
11.12.2007 26727 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
17.07.2008 26939 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
21.08.2009 27326 Taşınmaz Malların Sınırlandırma Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.01.2010 27471 Madencilik Faaliyetleri İli Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
30.09.2010 27715 Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
06.11.2010 27751 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
15.09.2011 28055 Orman Kanununun 17 ve 18 nci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği